www.mkregion.sk       návrat

 Lábski hasiči mali VČS

mkregion@mkregion.sk

Lábski hasiči na výročnej členskej schôdzi hodnotili svoju činnosť

váš postreh

V zasadačke hasičskej zbrojnice v Lábe bola v sobotu 18.11.2006 od 14:00 výročná členská schôdza miestnej organizácie Dobrovoľného hasičského zboru. Na schôdzu prišiel starosta obce Kazimír Chmela, ktorý sa poďakoval hasičom za ich doterajšiu činnosť ako i za úspešnú spoluprácu s obcou. Starosta ako aj hosť z Prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Ján Roth ocenili tiež porozumenie rodinných príslušníkov k činnosti dobrovoľných hasičov. Na schôdzi, ktorú viedol veliteľ hasičov Marián Kovár sa zúčastnili zástupcovia hasičov z okolitých obcí, delegácia okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany z Malaciek a ako vždy aj zástupcovia hasičov z Říčan u Brna, ktorí sú už 35 rokov družobne prepojení s kolegami z Lábu a vzájomne sa navštevujú nielen na takýchto podujatiach, ale aj na požiarnych súťažiach, ako bol v tomto roku 11. ročník súťaže požiarnych družstiev O pohár Tobiáša Ondroviča, ktorý sa tento rok konal ako súčasť 115 výročia organizovaného hasičstva v obci.
To, že sú hasičské zbory najstaršími organizáciami v obciach spomenula vo svojej správe o činnosti tajomníčka zboru v Lábe Monika Klasová, tiež dala značný priestor spomenutým oslavám hasičov ako i ich aktívnej účasti pri oslavách 800-ho výročia prvej písomnej zmienky o obci. Aj v minulosti sa podieľali na organizovaní rôznych osláv či zábav, likvidovali požiare, povodne. Tento jediný i v minulosti uniformovaný zbor v obci napomáhal organizačne zabezpečovať aj cirkevné sviatky. Výročné členské schôdze sa tohto roku konajú skôr, dôvodom sú voľby nových výborov v obecných dobrovoľných hasičských zboroch ako určenie delegátov na okresné konferencie Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Lábski hasiči skonštatovali, že majú 94 členov, z čoho je 32 žien. V diskusii na schôdzi odzneli názory na prednesené správy a plán hlavných úloh na budúce obdobie, tiež na možnosť získanie prostriedkov 2 % z dane príjmu FO a PO. Na záver si hasiči zvolili sedemčlenný „staronový“ výbor na čele s predsedom Františkom Rybnikárom.

LP

Návrat       hore